مرکز آموزش همکار یکتا سنجش البرز مطابق زیر دوره های آموزشی مربوطه متناسب با درخواست مشتریان گرامی رادر محل آموزشگاه یکتاسنجش البرز و یا در محل مشتری برگزار می نماید. در پایان دوره آموزشی گواهینامه معتبر جهت گذراندن دوره آموزشی صادر می شود. کارشناسان محترم استاندارد که پروانه کارشناسی دارند و مدیران محترم کنترل کیفیت می توانند جهت گذراندن دوره های الزامی مربوطه از خدمات مرکز آموزش یکتاسنجش البرز استفاده نمایند.