کالیبراسیون دوره ای

ابزارآلاتی که نیاز به کالیبره دارند؛ با توجه به نحوه عملکرد و استفاده نیاز به تمدید دوره ای و تنظیمات در فواصل زمانی معین و برنامه ریزی شده دارند. به طور مثال تجهیزات پزشکی از جمله ابزارآلاتی هستند که در فواصل تعیین شده ای (براساس فرمولی خاص و مشخص)نیاز به کالیبره ی مجدد دارند. اما در این بین تجهیزاتی وجود دارد که از این قاعده مستثنی هستند و نیازی به کالیبراسیون دوره ای ندارند و تنها کالیبراسیون اولیه کفایت می کند. از تجهیزات از قبیل:

• ابزارآلاتی که برای اندازه گیری های کمی استفاده نمی شود.
• اقلامی که برچسب NCR بر روی آنها نصب شده است. (برچسب NCR به معنی بدون نیاز به کالیبراسیون )
• تجهیزاتی که تنها نیاز به کالیبراسیون اولیه دارند و نیاز به کالیبراسیون های متعدد و مجدد نیست.
• اقلامی که اندازه گیری های کمی مهمی را انجام نمی دهند و دقت بالا و دقیق بودن در آنها چندان حائز اهمیت نیست.

برخی از اصطلاحات در کالیبره:NCR (No Calibration Required) بدون نیاز به کالیبراسیون
NPCR (No Periodic Calibration Required) بدون نیاز به کالیبراسیون دوره ای
CBU (Calibration Before Use) کالیبراسیون قبل از استفاده

تعیین اولین فاصله کالیبراسیوناولین فاصله به معنی فاصله ی زمانی مابین اولین کالیبراسیون دستگاه با کالیبراسیون بعدی که در حد فاصل این دوره دستگاه در آزمایشگاه مورد استفاده قرار گرفته است. اما چه فاکتورهایی در تخمین این فاصله ی زمانی نقش دارد؟
1. پیشنهاد و توصیه شرکت سازنده دستگاه(کارخانه های سازنده ی بسیاری از تجهیزات، فواصل کالیبراسیون هر دستگاه را براساس فاکتورهایی مشخص می سازند. این توصیه زمانی معتبر و قابل اعتماد است که فاکتورهای زیر از طرف شرکت تولید کننده مشخص باشد: - حدود رواداری پارامتر
- فاصله زمانی مشخصی که در آن پارامترها در محدوده ی رواداری باقی می مانند
- احتمال آن که در این فاصله زمانی معین پارامترها در رواداری باقی خواهد ماند)
2. میزان و شدت استفاده از دستگاه
3. شرایط محیطی
4. تاثیر کمیت اندازه گیری شده
5. حداکثر خطای مجاز