اطلاعیه : اصل گواهینامه کالیبراسیون یکتا سنجش البرز دارای هولوگرام و مهر برجسته می باشد